Productes Fitosanitaris nivell Qualificat

Objectius del curs

 • Conèixer i diferenciar els diferents agents productors de danys en cultius.
 • Analitzar i valorar els danys dels cultius, determinar l’agent causant i seleccionar el mètode de lluita.
 • Conèixer els llindars de tolerància dels principals enemics dels cultius per minimitzar els tractaments fitosanitaris.
 • Integrar l’agricultura dins d’un context global de protecció de l’entorn com a garantia de sostenibilitat i manteniment de renda dels agricultors.

Durada

60 hores.

Continguts del curs

 1. Les plagues dels cultius.
 2. Mètodes de control de plagues.
 3. Mitjans de protecció fitosanitària.
 4. Productes fitosanitaris.
 5. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
 6. Equips d’aplicació.
 7. Neteja, regulació i calibratge dels equips.
 8. Manteniment i revisions dels equips.
 9. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut.
 10. Residus de productes fitosanitaris.
 11. Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis.
 12. Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla i aplicació.
 13. Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
 14. Nivell d’exposició de l’operari.
 15. Mesures preventives i de protecció de l’operari.
 16. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
 17. Bones pràctiques ambientals.
 18. Riscs per al medi ambient.
 19. Eliminació d’envasos buits.
 20. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos.
 21. Transport, emmagatzematge i manipulació de productes fitosanitaris.
 22. Seguretat social agrària.
 23. Bona pràctica fitosanitària.
 24. Interpretació de l’etiquetatge i de les fitxes de dades de seguretat.
 25. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.
 26. Pràctiques d’aplicació.
 27. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.

Atribucions

Et capacita per l’ús, el maneig i la compra a nivell personal i professional de productes fitosanitaris terrestres, inclosos els no agrícoles. A més, et dona la capacitació per a poder tenir treballadors sota el teu càrrec.

Temari

 • Plagues i malalties dels cultius.
 • Mètodes de control.
 • Gestió integrada de plagues.
 • Producció integrada i producció ecològica.
 • Els productes fitosanitaris.
 • Riscs per al medi ambient derivats de l’ús de productes fitosanitaris.
 • Perillositat dels productes fitosanitaris per al consumidor i per a l’usuari.
 • Mesures per reduir els riscs dels productes fitosanitaris sobre la salut de les persones.
 • Mètodes d’aplicació del productes fitosanitaris.
 • Equips d’aplicació.
 • Neteja, regulació i calibratge dels equips d’aplicació.
 • Principis de traçabilitat e higiene.
 • Seguretat social agrària.
 • Pràctica al camp.

Possibilitats laborals

Dependent a una botiga agrícola, assistent fitosanitari, jardiner professional, oficial forestal, etc.