Productes Fitosanitaris nivell Bàsic

Objectius del curs

 • Conèixer i diferenciar els diferents agents productors de danys en cultius.
 • Analitzar i valorar els danys dels cultius, determinar l’agent causant i seleccionar el mètode de lluita.
 • Conèixer els llindars de tolerància dels principals enemics dels cultius per minimitzar els tractaments fitosanitaris.
 • Integrar l’agricultura dins d’un context global de protecció de l’entorn com a garantia de sostenibilitat i manteniment de renda dels agricultors.

Durada

25 hores.

Continguts del curs

 1. Plagues dels cultius: classificació i descripció.
 2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: Classificació i etiquetatge. Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a l’usuari. Casos pràctics.
 3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos, incloent-hi mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals. Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna. Protecció i mesures especials establertes a la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/06/CE). Eliminació d’envasos buits. Casos pràctics.
 4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones: Riscos per al consumidor per residus de productes fitosanitaris. Manera d’evitar-los i mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària. Riscos per a la població en general. Riscos per a l’aplicador: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primer auxilis. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d’incident.
 5. Mesures de reduir els riscos sobre la salut: nivell d’exposició de l’operari. Possibles riscos derivats de fer barreges de productes. Mesures preventives i de protecció de l’aplicador. Equips de protecció individual.
 6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
 7. Seqüència correcta durant el transport, l’emmagatzematge i la manipulació dels productes fitosanitaris.
 8. Gestió integrada, assessorament i guies de GIP. Mètodes de control de plagues, incloent-hi els mètodes alternatius. Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla i aplicació. Quadern d’explotació.
 9. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compta per a una aplicació eficient i correcta./li>
 10. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
 11. Neteja, manteniment i inspeccions dels equips.
 12. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitaris.
 13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
 14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscs associats al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.
 15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.

Atribucions

Et capacita per l’ús i el maneig a nivell personal i professional de productes fitosanitaris terrestres, inclosos els no agrícoles, així com a la compra dels mateixos per l’ús únicament personal.

Temari

 • Les plagues. Mètodes de control.
 • Productes fitosanitaris. Etiquetes i fitxes de dades de seguretat.
 • Riscs per al medi ambient derivats de l’ús de productes fitosanitaris.
 • Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
 • Nivell d’exposició de l’operari. Mesures preventives i de protecció de l’ús de productes fitosanitaris.
 • Transport, emmagatzematge i manipulació de productes fitosanitaris.
 • Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla i aplicació.
 • Mètode de aplicació de productes fitosanitaris.
 • Equips d’aplicació. Descripció i funcionament.
 • Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips de tractament.
 • Relació treball-salut. Normativa sobre la prevenció de riscs laborals.
 • Productes fitosanitaris il·legals.

Possibilitats laborals

Dependent a una botiga agrícola, assistent fitosanitari, auxiliar de jardiner, peó forestal, etc.