fbpx

Formació Programada per a Empreses

Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per realitzar formació als seus treballadors, que podran fer efectiu mitjançant l'aplicació de la bonificació a la Seguretat Social, una vegada realitzada la formació (Reial decret 395/2007 de 23 de març i Ordre TAS/2307 / 2007 de 27 de juliol). Per tot això, la realització d'aquestes accions formatives tindran un cost 0, tant per a l'empresa, com per als treballadors, ja que l'import de la factura serà deduït del fons que l'empresa disposa de la Seguretat Social.

Amb aquesta formació aconseguirà augmentar la qualificació dels seus treballadors, optimitzant la seva productivitat, augmentant la rendibilitat i la competitivitat de l'empresa, a més d'aconseguir una major motivació per part dels treballadors.

Els treballadors són el principal actiu de les empreses per poder competir amb èxit en el seu entorn empresarial i, per tant, la seva preparació és de vital importància per mantenir i incrementar el rendiment de les empreses.

A través d'aquesta formació contínua bonificada, les empreses, a més de poder fer plans formatius dirigits a la millora de la qualificació professional dels seus treballadors o la impartició d'accions formatives transversals, com ara idiomes o informàtica, també poden adaptar-se a les diferents exigències legislatives en matèria de formació en qualitat i medi ambient, protecció de dades, igualtat de gènere, implantació de certificats de qualitat, CAP per a conductors, fitosanitaris etc.

Descarrega el document d'Adhesió al conveni per fer formació bonificada


CÀLCUL DEL CRÈDIT ANUAL

El crèdit anual es calcula a partir de la quantitat que l'empresa va ingressar a la Seguretat Social, en l'exercici anterior, en concepte de formació professional, a aquesta quantitat se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitjana de l'any anterior. Aquest percentatge serà major quant menor sigui la grandària de l'empresa:

- Empreses de 6 a 9 treballadors = 100%
- Empreses de 10 a 49 treballadors = 75%.
- Empreses de 50 a 249 treballadors = 60%.
- Empreses de més de 249 treballadors = 50%.

Les empreses de fins a 5 treballadors tenen assignada una quantitat fixa de 420 ?., Per tant, no estan subjectes a un percentatge determinat.

El crèdit resultant no és acumulable per a exercicis posteriors, per la qual cosa, si a la finalització de l'any no s'ha utilitzat, es perd.


FUNDACIÓ ESTATAL PER A LA FORMACIÓ EN L'OCUPACIÓ (FEFE)

La FEFE és l'entitat estatal encarregada d'impulsar i coordinar l'execució de les polítiques públiques en matèria de formació de treballadors ocupats. S'ALGAR FORMACIÓ està homologada per aquesta entitat per a realitzar la gestió, organització, execució, seguiment i control de les diferents accions formatives.


CONDICIONS PER REALITZAR ACCIONS FORMATIVES

Omplir i signar, per part de l'empresa, el document d'adhesió al conveni de la Fundació Estatal.
Estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals (Seguretat Social i Agència Tributària). A més d'informar el Representant Legal dels Treballadors.

Per part dels treballadors:

Estar d'alta en el règim general de la Seguretat Social el dia de l'inici del curs.
En el cas de treballadors fixos discontinus, tant poden realitzar accions formatives en període d'activitat, com en període de no ocupació.


APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ

S'ALGAR FORMACIÓ emetrà la factura del curs a l'empresa, i aquesta es podrà practicar la bonificació a partir del mes en que finalitzi l'acció formativa, en el butlletí del mes següent o en qualsevol d'ells, fins el butlletí del mes de desembre, sent aquesta la data límit.

L'oferta dels nostres serveis consisteix en el següent:

- Calcular el crèdit formatiu de que disposa l'empresa.
- Sobre la base del crèdit, programar amb l'empresa les accions formatives que interessa fer a la mateixa, a més d'horaris i lloc d'impartició (tant es poden realitzar a qualsevol dels tres centres homologats, com en les instal·lacions de l'empresa).
- Comunicar a la FEFE l'inici de cada curs, amb dates, horaris, professorat i alumnes i executar-lo.
- Generar tot el suport documental necessari perquè l'empresa pugui bonificar el cost.
- Emetre els diplomes d'assistència als cursos.
- Comunicar la finalització de les accions formatives a la FEFE.
- Adjuntar amb la factura un document que certifica el tancament del curs (imprescindible per poder bonificar), amb tota l'explicació de com cal comptabilitzar, tant la factura com la bonificació

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.